S T A T U T
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg

S T A T U T
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: "Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg", zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 156 z późn. zm.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb realizacji swoich celów stowarzyszenie może działać także za granicą.
 4. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Kołobrzeg.
 5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
 6.  Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 8. Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swoich celów może zatrudniać pracowników
 9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.
 10. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje minister właściwy do spraw turystyki.

§ 2

Celem działalności stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie wizerunku Regionu Kołobrzeg, jego promocja, jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. opracowanie i wdrażanie strategii promocji i rozwoju turystyki na obszarze "Regionu Kołobrzeg",
 3. promowanie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych "Regionu Kołobrzeg"
 4. prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki,
 5. integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym "Regionu Kołobrzeg",
 6. zwiększanie liczby turystów, odwiedzających "Region Kołobrzeg",
 7. działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 8. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego "Regionu Kołobrzeg" ,
 9. stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji i rezerwacji turystycznej,
 10. działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 11. inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki,
 12. aktywizacja obszarów wiejskich "Regionu Kołobrzeg" poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką oraz kulturą,
 13. stwarzanie warunków dla powstania oraz promowania produktów turystycznych,
 14. koordynacja działań w obrębie promocji turystyki podejmowanych na terenie "Regionu Kołobrzeg",
 15. integracja podmiotów, które działają w branży turystycznej,
 16. integracja branży turystycznej z innymi branżami "Regionu Kołobrzeg".

§ 3

Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie prezentacji potencjału turystycznego Regionu Kołobrzeg na targach i wystawach;
 2. Organizowanie imprez i kampanii promocyjnych;
 3. Publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych ;
 4. Organizację wizyt studialnych dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów .
 5. Inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych,
 6. Organizacja i prowadzenie miejskiego systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc,
 7. Inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych,
 8. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na realizacje celów statutowych Organizacji,
 9. Delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. mających wpływ na rozwój turystyki,
 10. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych,
 11. Współpraca z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi Lokalnymi i Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz rozwoju turystyki.
 12. Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki,
 13. Podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.
 14. Realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
 15. Tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach stref biznesu oraz klastrów.
 16. Realizowanie doradztwa i szkoleń.
 17. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
 18. Prowadzenie współpracy z mediami.
 19. Organizowanie konkursów i programów o tematyce turystycznej.
 20. Organizowanie akcji, imprezy, zbiórki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym zmierzające do pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową.
 21. Występowanie do organów władzy i administracji publicznej oraz do instytucji i organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia z postulatami, wnioskami, zapytaniami i opiniami dotyczącymi spraw związanych z sektorem turystycznym regionu.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych:

 1. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4)
 2. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9)
 3. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
 4. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)
 5. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
 6. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8)
 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9)
 8. Zakwaterowanie (PKD 55)
 9. Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)
 10. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
 11. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1)
 12. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
 13. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
 14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2)
 15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
 16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
 17. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9)
 18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3)
 19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 20. Działalność wspomagająca edukację(PKD 85.6)
 21. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)
 22. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 23. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
 24. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

Członkowie

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie Organizacji dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne i prawe akceptujące Statut Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego
  2. organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego,
  3. przedsiębiorcy sektora usług turystycznych
  4. stowarzyszenia i inne organizacje działające w tej dziedzinie.
 2. Przyjęcie kandydatury odbywa się w formie uchwały Rady Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 7

Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
 4. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
 5. wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności stowarzyszenia,
 6. korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa stowarzyszenia,
 7. używania odznaki stowarzyszenia.

§ 8

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Rada Stowarzyszenia po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie za zgodą zainteresowanej osoby.
 3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11

Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:

 1. uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
 2. zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności stowarzyszenia,
 3. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 12

 1. brania czynnego udziału w realizacji zadań stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia  członka,  zgłoszonego  w  formie  pisemnej  Radzie Stowarzyszenia,
  2. skreślenia z listy członka stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Stowarzyszania za nie opłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 3 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  3. wykluczenia członka ze stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Stowarzyszenia, za rażące naruszenie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał stowarzyszenia,
  4. śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej
  5. rozwiązania Stowarzyszenia
 2. W przypadku określonym w ust. 1 lit. c) orzeka Rada Stowarzyszenia uchwałą, podając przyczyny wykluczenia.
 3. Od uchwały Rady Stowarzyszenia w sprawie skreślenia, wykluczenia członka służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. W przypadku określonym w ust. 1 lit. a) oświadczenie o wystąpieniu wywiera skutek na koniec roku kalendarzowego.

Władze

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 14
Władzami Organizacji są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Rada Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Zarząd

§ 15
Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, przy czym:
  1. Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego wskazywani są uchwałą właściwych Rad Gmin i Rady Powiatu.
  2. Gmina Miasto Kołobrzeg reprezentowana jest przez dwóch przedstawicieli.
  3. Pozostałe Jednostki Samorządu Terytorialnego, reprezentowane są każda przez jednego przedstawiciela.
  4. Pozostałe osoby prawne oraz organizacje branżowe reprezentowane są każda przez jednego przedstawiciela.
  5. Przedstawiciele osób prawnych mogą być zmienieni w trakcie kadencji przez podmiot delegujący.
 3. Członek wspierający reprezentowany jest przez jednego przedstawiciela.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
 6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany jest każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia lub co najmniej 15 członków Stowarzyszenia
 8. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 9. W przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 5. albo jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7. mimo upływu terminu określonego w ust. 8. - Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
 11. Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał w przypadku obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość obecnych.
 12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie.
 13. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 14.
 14. Gminie Miasto Kołobrzeg przysługują dwa głosy na Walnym Zebraniu Członków.
 15. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  1. uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia;
  2. powołanie i odwoływanie Rady Stowarzyszenia;
  3. powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
  4. uchwalanie i przyjmowanie budżetu Stowarzyszenia;
  5. ustalanie wysokości składek;
  6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi do 30 czerwca danego roku kalendarzowego;
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia;
  8. rozpatrywanie opinii Rady Stowarzyszenia;
  9. uchwalanie wiążących dla Zarządu wytycznych co do kierunków oddziaływania na kształtowanie przepisów wspierających rozwój branży oraz na organy stanowiące prawo;
  10. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia;
  11. nadawanie godności członka honorowego;
  12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Stowarzyszenia w wypadkach wskazanych przez Statut;
  13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 16
Rada Stowarzyszenia

 1. Rada Stowarzyszenia nadzoruje całokształt działalności Stowarzyszenia i określa kierunki jego działania w granicach wynikających ze Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Rada Stowarzyszenia jest powoływana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków i składa się z 7 osób w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członków Rady. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza wybiera Rada Stowarzyszenia ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
 3. W skład Rady wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli Gminy Miasto Kołobrzeg, wskazanych uchwałą Rady Gminy. Przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg mogą być zmienieni w trakcie kadencji uchwałą Rady Gminy.
  2. jeden wspólny przedstawiciel pozostałych Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  3. czterech przedstawicieli pozostałych członków Stowarzyszenia - organizacji branżowych i przedsiębiorców.
 4. Wybór członka Rady Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 3 lit. b) dokonywany jest w drodze porozumienia pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą dokonać zmiany swojego przedstawiciela, w trakcie trwania kadencji Rady. Cofnięcie rekomendacji przez poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego nie powoduje utraty mandatu przez wybranego członka Rady Stowarzyszenia.
 5. Zgłaszanie kandydatur, o których mowa w ust. 3 lit. c) do Rady Stowarzyszenia dokonuje się podczas Walnego Zebrania, ustnie do protokołu komisji skrutacyjnej, lub pisemnie do Biura Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem.
 6. Wybór członków Rady Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 3 lit. c) spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje się w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dla każdej kandydatury osobno. Do Rady Stowarzyszenia powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniejszą jednak niż 50% wszystkich oddanych głosów. W przypadku nieobsadzenia mandatu lub równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów, w którym kandydat przechodzi zwykłą większością głosów.
 7. Członkowie Rady Stowarzyszenia powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Ponowny wybór jest dopuszczalny pod warunkiem uzyskania absolutorium.
 8. Po upływie kadencji Rada Stowarzyszenia pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Rady Stowarzyszenia.
 9. Odwołanie Rady Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 10. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Stowarzyszenia w trakcie kadencji, jej skład osobowy musi zostać uzupełniony przez Radę spośród członków Stowarzyszenia w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu organu następuje na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady.
 11. Nie udzielenie absolutorium Radzie Stowarzyszenia jest równoznaczne z wnioskiem o jej odwołanie. W takim przypadku w terminie 7 dni dotychczasowa Rada Stowarzyszenia zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu wyboru nowej Rady Stowarzyszenia.
 12. Rada Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Rady.
 13. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. nadzór nad działalnością Stowarzyszenia,
  3. nadzór nad realizacja prac Zarządu Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  5. składanie Walnemu  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia  sprawozdań  ze  swojej działalności oraz opinii w zakresie:
   1. głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
   2. składu osobowego i charakteru zatrudnienia członków Zarządu,
   3. zatwierdzenia rocznych planów finansowych i działalności Stowarzyszenia,
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  7. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
  9. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
  11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 14. Uchwały Rady Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady.
 15. Członkowie Rady Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 16. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Stowarzyszenia, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Stowarzyszenia. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Uchwała podjęta przez Radę Stowarzyszenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyborów Członków Zarządu Stowarzyszenia, ich odwołania i zawieszania.
 17. Szczegółowy zakres, zasady oraz tryb postępowania Rady Stowarzyszenia określi regulamin Rady Stowarzyszenia.
 18. Do podpisywania umów z członkami zarządu w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest przewodniczący Rady Stowarzyszenia.

§ 17
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia pod względem legalności, a w przypadku działalności finansowej również pod względem rzetelności, gospodarności i celowości i działa niezależnie od Zarządu.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być przedstawiciele członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi.
 4. Zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dokonuje się podczas Walnego Zebrania, ustnie do protokołu komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia spośród zgłoszonych kandydatur dokonuje się w głosowaniu tajnym dla każdej kandydatury osobno.
 6. Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniejszą jednak niż 50% wszystkich oddanych głosów. W przypadku nieobsadzenia mandatu lub równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie, w którym kandydat przechodzi zwykłą większością głosów.
 7. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 9. W przypadku pojawienia się wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tego organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
 10. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
 12. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacjach przewidzianych w statucie.
  4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  5. opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu
  6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 13. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 14. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu.(dalej skreślono)
 15. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 16. W przypadku określonym w pkt 12 d) posiedzenie Rady Stowarzyszenia winno być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 18
Zarząd

 1. Zarząd jest organem Stowarzyszenia powołanym do reprezentowania i prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób wybieranych przez Radę Stowarzyszenia.
 4. Członkami Zarządu mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia lub przedstawicielami członków Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 6. Powołania członka Zarządu na stanowiska Prezesa dokonuje Rada Stowarzyszenia.
 7. Wspólne posiedzenia Zarządu i Rady Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 8. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z wnioskiem o jego odwołanie.
 9. Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Zarządu określa regulamin.
 10. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwał Rady Stowarzyszenia,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. prowadzenie i administrowanie Biurem Stowarzyszenia,
  5. zarządzanie pracą pracowników Biura Stowarzyszenia, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  7. powoływanie stałych i doraźnych komisji oraz tworzenie w ramach majątku Stowarzyszenia funduszy dla określonych zadań,
  8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  9. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i innymi organizacjami,
  10. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  11. pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania Stowarzyszenia,
  12. przygotowywanie projektów rocznych planów działalności i finansowych Stowarzyszenia,
  13. opracowanie planów rozwojowych Stowarzyszenia, budżetu na kolejne lata rok oraz sporządzanie bilansu, składanie Radzie Stowarzyszenia i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.
 11. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 18a

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania skutecznych oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu.

Majątek

ROZDZIAŁ V
Majątek Organizacji

§ 19

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

 1. Na majątek stowarzyszenia składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie stowarzyszenia,
  2. wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia,
  3. dotacje, darowizny, i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności stowarzyszenia,
  4. wpływy z  działalności  gospodarczej  prowadzonej  zgodnie  z  prawem  o stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej stowarzyszenia określa Zarząd.

§ 20
(uchylony)

Zmiana Statutu

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu, rozwiązanie Organizacji

§ 21

 1. Zmiana statutu wymaga bezwzględnej większości głosów Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej 50% członków stowarzyszenia.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków stowarzyszenia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 156 z późn. zm.).

Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe

(uchylony)

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2018 została podjęta.
Punkt 13. porządku obrad
Wolne wnioski i dyskusja.
Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zebranie.
Na tym protokół zakończono.

POBIERZ

pobierz cały dokument

Nasi partnerzy

Miasto Kołobrzeg - Ustronie Morskie - Siemyśl - Karlino - Dygowo - Gmina Kołobrzeg

Nasi Partnerzy

ForumLOT.pl

Kontakt

Dyrektor: Bartosz Dobrzyński
e-mail: b.dobrzynski@lotkolobrzeg.pl
Komórka: +48 795 055 575

Adres do korespondencji:
ul. Dworcowa 1 | 78-100 Kołobrzeg

turystyka@home.pl

www.lotkolobrzeg.pl

+ 48 94 35 279 39

 

Newsletter

Subskrybuj nasz newsletter i bądź na bieżąco!

plcsenderu