LOT Regionu Kołobrzeg

Lokalne Organizacje Turystyczne to szczególne stowarzyszenia - mogą w ich szeregach występować zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Stowarzyszenia tego rodzaju stanowią nowość w Polsce, dlatego też zasady ich działania dopiero się krystalizują.

LOTy powinny działać lokalnie tworząc płaszczyznę współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacji pozarządowych (NGO) oraz przedsiębiorców na poziomie gminy.

W obrębie województwa Lokalne Organizacje Turystyczne powinny tworzyć Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) i w ramach tych organizacji współpracować ze sobą, tworząc wspólnie federację branżową- trójsektorowe partnerstwo regionalne. Wspomniana wyżej struktura współpracy miała za zadanie stworzenie modelu współpracy i kreowania rozwoju sektora turystyki na wzór modeli występujących w państwach UE.

Na niekorzyść LOTów działa także fakt, że nigdzie nie zostały określone podstawy funkcjonowania tych organizacji ani relacji między nimi a innymi podmiotami. Stąd liczne problemy przy współpracy w relacjach LOT-Gmina na poziomie zadań i kompetencji. Rodzi się niepotrzebna i nieuzasadniona rywalizacja, która nie sprzyja rozwojowi współpracy na rzecz lokalnej turystyki.

Poważny problem stanowi też fakt, żę 60% organizacji nie posiada dokumentów strategicznych związanych z przedmiotem ich działania (badania w ramach FOI 2012).

Największe problemy w funkcjonowaniu LOT:

  • mała aktywność
  • niska świadomość JST wz. istoty i znaczenia LOT
  • słabość organizacyjna i finansowa
  • brak umiejętności współpracy partnerskiej
  • nakładanie się działań LOT i kompetencji LOT
  • mała wiedza nt. zasad funkcjonowania LOT oraz ich relacji z JST

Celem realizowanego projektu jest wdrożenie modelu współpracy lokalnej JST i LOT w Kołobrzegu i Drawnie, który stanie się wzorcowym przykładem dla innych LOTów w Polsce i będzie przez nie dalej powielany. Jednym z elementów, które pozwolą na realizacje tego zadania będzie powołanie międzysektorowych Rad Turystyki w Kołobrzegu i Drawnie, których zadaniem będzie prowadzenia działań zmierzających w kierunku budowy wspólnych przedsięwzięć. Opracowane zostaną procedury dla 12 obszarów współpracy lokalnej JST i NGO w sektorze turystyki, z których przynajmniej połowa zostanie wdrożona w obu miastach. Model współpracy będzie popularyzowany dzięki stworzeniu systemu komunikacji między poszczególnymi instytucjami w każdym z tych ośrodków oraz wśród instytucji działających w sektorze turystyki z całego kraju. Końcowym etapem będzie wdrożenie w Kołobrzegu i Drawnie samooceny metodą Indeksu Jakości Współpracy, która pozwoli na ocenę jakości współpracy między poszczególnymi instytucjami.

Projekt jest idealną szansą i jednocześnie długo oczekiwaną możliwością wypracowania i wdrożenia zasad, które poprawią współpracę JST i NGO sektora turystyki. Wypracowany w ramach projektu MODEL współpracy JST i NGO zostanie pilotażowo wdrożony w Kołobrzegu i Drawnie, zaś jego rezultatu posłużą do przyjęcia podobnych dobrych praktyk współpracy także w innych rejonach kraju.

Powrót na górę

Bałtycka Kraina Aktywności | LOT REGIONU KOŁOBRZEG & Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Top Desktop version